اون چی داره که من ندارم

Che cosa ha lei che io non ho
Che cosa ha più di me.
Sto cercando una ragione, anche se alle volte sai non c'è.
Ero qui, eri qui,
ma poi non è andata sai propio così

. اون چی داره که من ندارم،چی از من بیشتر داره.دنبال یه دلیل میگردم، حتی اگه گاهی وجود نداشته باشه.اینجا بودم، اینجا بودی،اما نهایتا اونطوری نشد

. E una vita sola non può bastare,
per dimenticare una storia che vale.
nei tuoi occhi che mi stano a guardare, non dimenticare.
È dificile per me imparare a vivere
senza abbandonarmi al mio presente
inaspettatamente senza te.

یه زندگی تنها کافی نیست،واسه فراموش کردن داستانی که ارزشمنده.تو چشای تو که به من خیره شده، فراموش نکن.واسم یادگیری زندگی سخته،بدون تسلیم شدنم به زمان کنونی،ناگهان بدون تو.

 Ero qui. eri qui
parlare adesso non ha più senso, o forse si,
Perche una vita sola non può bastare
per dimenticare quanto si può amare
al tuo nome e alla tua voce pensare senza farmi male

اینجا بودم. اینجا بودی،حالا حرف زدن معنی نداره، یا شایدم داشته باشه،چون یه زندگی تنها کافی نیست،واسه از یادبردن اندازه عشقی که یکی میتونه داشته باشه.فکر کردن به اسم و صدات، بدون دلتنگ شدن.


E una vita sola non può bastare,
per dimenticare una storia che vale.
ogni minimo particolare, non dimenticare, non dimenticare
eh, eh, eh...

che cosa ha lei che io non ho ero qui.
che cosa ha più di me eri qui.

 یه زندگی تنها کافی نیست،واسه فراموش کردن داستانی که ارزشمنده.کوچکترین چیزو، فراموش نکن، فراموش نکناه.... اون چی داره که منندارم، اینجا بودم.چی از من بیشتر داره، اینجا بودی.

 sto cercando una ragione, parlane adesso non ha più senso o forse si.
Perche una vita sola non può bastare
per dimenticare come si può amare
quanto sole che si può atravesare senza farci male

دنبال یه دلیل میگردم،حالا حرف زدن معنی نداره، یا شایدم داشته باشه.چون یه زندگی تنها کافی نیست،واسه از یادبردن عشقی که یکی میتونه داشته باشهچند تا خورشید  رو میتونید رد کنیم، بدون ناراحت کردن هم. 

Perche una vita sola non può bastare,
per dimenticare ogni paricolare,
nei tuoi occhi che mi stano a guardare.
non dimenticare, una storia che vale
eh, eh, eh...

 چون یه زندگی تنها کافی نیست،واسه فراموش کردن هر جزء،تو چشای تو که به من خیره شدن.

فراموش نکن، داستانی رو که ارزشمنده

/ 5 نظر / 15 بازدید
آوا

[ماچ]tnx honey...[بغل][چشمک]

پارمیدا

سلام...من دوباره برگشتم با مطالب تازه... پس باز هم مرا دریاب... سبز باشی و پایدار...[گل]

پارمیدا

سلام...من دوباره برگشتم با مطالب تازه... پس باز هم مرا دریاب... سبز باشی و پایدار...[گل]

ارتمن

شما چیزی کم نداری اون داره که دلش اومده خوب کم بود محبت داشته دختره یاپسره

ارتمن

اگه بخوای میتونی اگر دختر باشی واست راحت تره